Privaatsuspoliitika tingimused

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED

1. Privaatsuspoliitika eesmärk

1.1. Käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
1.2. Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Devori Kaubanduse AS ja kliendi vahelise suhte kohta. Samuti Devori Kaubanduse AS kodulehe www.devor.ee ja e-poe www.autovärvid.ee,www.automaalit.eu ja www.avtokraski.eu (edaspidi veebileht) kohta.
1.3. Devori Kaubanduse AS kinnitab, et lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse, eesmärgi piirangu ja minimaalsuse, usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse, õigsuse ja säilitamispiirangu põhimõtetest.
1.4. Devori Kaubanduse AS kinnitab, et teeb endast oleneva, et isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus oleks tagatud ning võtab tarvitusele kõik meetmed nende andmete nõuetekohaseks säilitamiseks.
1.5. Veebilehe kasutamisega (sh e-poest ostu sooritamisega) kinnitab klient
oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

2. Isikuandmete töötleja

2.1. Isikuandmete töötlejaks on Devori Kaubanduse AS (reg. nr. 10222766, aadress Kassi 12, 12618 Tallinn, e-post devor@devor.ee, tel. 6508550)

3. Isikuandmete õiguslik alus ja töötlemise eesmärk

3.1. Isikuandmed on andmed, mida Devori Kaubanduse AS kogub eesmärgiga kliendiga sõlmitava/ sõlmitud lepingu täitmiseks/ täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks ja kliendi nõusolekul uudiskirjade edastamiseks kliendile.
3.2. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

3.2.1. Ostu või tellimuse sooritamisel kaupluses või e- poes.
3.2.2. Müügipakkumise koostamisel
3.3. Devori Kaubanduse AS töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 3.3.1. Müügitehingu või teenuse osutamise sõlmimisel (sh tellimused) 3.3.2. Kliendiga kontakteerumisel
3.3.3. Kliendisuhte haldamisel
3.3.4. Kauba kättetoimetamisel
3.3.5. Teeninduse parendamisel
3.3.6. Kliendi nõusolekul igakuisest sooduskampaaniast teavitamisel

4. Töödeldavad isikuandmed

4.1. Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Devori Kaubanduse AS poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:
4.1.1. Ees- ja perekonnanimi
4.1.2. Telefoninumber

4.1.3. E-posti aadress

4.1.4. Postiaadress (vastavalt vajadusele)
4.1.5. Sünniaeg või Isikukood (vastavalt vajadusele)

5. Kliendi õigused

5.1. Kliendi õigused Devori Kaubanduse AS suhtes seoses isikuandmetega on: 5.1.1. Taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele
5.1.2. Taotleda enda isikuandmete parandamist
5.1.3. Taotleda enda isikuandmete piiramist

5.1.4. Taotleda enda isikuandmete kustutamist
5.1.5. Taotleda enda isikuandmete ülekandmist
5.1.6. Võtta tagasi varasemalt antud oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on põhjendatud 5.1.7. Esitada kaebus andmekaitse järelevalve asutusele (Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee , info@aki.ee )

6. Isikustamata andmete kogumine (koondandmed) ja kasutamine

6.1. Devori Kaubanduse AS kogub vastavalt vajadusele isikustamata andmeid, mille eesmärgiks on parendada Devori Kaubanduse AS poolt klientidele kaupade/ teenuste pakkumist.

7. Uudiskirjade ja pakkumiste esitamine

7.1. Devori Kaubanduse AS edastab kliendile informatsiooni igakuistest sooduskampaaniatest,
üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud (nõusolekuks loetakse ka kliendi liitumist uudiskirjaga ja aktiivselt linnukese lisamisega nõusoleku kasti või eraldi kirjalikku sooviavaldust). 7.2. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta (uudiskirjast loobudes või sellekohase avalduse esitamisega Devori Kaubanduse AS-le).

8. Turvalisus

8.1. Devori Kaubanduse AS rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised jm. meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
8.2. Devori Kaubanduse AS kinnitab, et ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a juhul kui andmete esitamise kohustus tuleneb kliendile müügitehingu täitmise vajadusest (nt kontaktandmete kullerile esitamine, mis on saadetise kohaletoimetamiseks vajalik) või õigusaktides sätestatust.

9. Privaatsuspoliitika tingimuste muudatused

9.1. Devori Kaubanduse AS jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, avaldades muudatused enda veebilehel.
9.2. Devori Kaubanduse AS kinnitab, et kui muudatus peaks mõjutama kliendi õigusi, siis Devori Kaubanduse AS informeerib antud muudatusest klienti ning kliendil on õigus otsustada, kas annab muudatustele nõusoleku või loobub teenuse kasutamsest.

10. Isikuandmete töötlemisega seonduvad kontaktandmed

10.1. Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda Devori Kaubanduse AS (reg. nr. 10222766, aadress Kassi 12, 12618 Tallinn, e-post devor@devor.ee, tel. 6508550)
10.2. Isikuandmete töötlemisega teemaga seoses soovitame tutvuda ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehega ( www.aki.ee )